Vullen aan de pomp: wat mag wel, wat mag niet?


Er zijn momenteel veel vragen in de markt rondom het vullen van gasflessen bij LPG-tankstations.

Per 1 januari 2016 is een nieuw  Activiteitenregeling Milieubeheer van kracht, welke heel duidelijk omschrijft wat wel en wat niet toegestaan is rondom LPG-tankstations.

Het vullen van gasflessen bij de LPG-tankstations is al vele jaren verboden. Het zelf vullen aan de pomp brengt namelijk grote risico's met zich mee, zoals een te hoge vulgraad. Dit kan ervoor zorgen dat er vloeibaar gas uit de kraan stroomt in plaats van damp. Of de fles staat onder een te hoge druk, waardoor deze beschadigd kan raken.


Wat mag wel?

LPG tankstations mogen uitsluitend leveren aan "brandstofreservoirs die uitsluitend dienen voor de berging van LPG, die speciaal zijn ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen en die zijn bevestigd aan deze voertuigen en die al dan niet mede zijn ingericht voor de voeding van verwarmingssystemen voor gebruik in motorvoertuigen op de weg en de aanhangers daarvan mits die verwarmingssystemen voldoen aan de eisen van de Regeling voertuigen".


Wat mag niet?

Artikel 5.74 Activiteitenregeling milieubeheer stelt letterlijk "Gasflessen en wisselreservoirs worden niet met LPG gevuld." Dit houdt in dat het nu duidelijk is dat ook flessen met een zgn. "80% vulbeveiliging" niet meer gevuld mogen worden bij een LPG tankstation.

Er is ook een toelichting uitgebracht voor dit artikel welke expliciet omschrijft: "Het wordt niet mogelijk gemaakt om bij een LPG-tankstation alle vast gemonteerde tanks te vullen (dus niet voor aandrijving, maar bijvoorbeeld alleen voor verwarming of bakken en braden). Er is namelijk geen keuringsregime voor deze installaties.”

Bron: Primagaz

Meer weten: http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2017-04-01#BijlageX

🚙  | © Webmasters 2013-2021  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙