Praktijkvoorbeeld WAM aanhanger

Next


Wie draait op voor schade door een losgekoppelde aanhanger/caravan?

Een WAM-verzekeraar en een AVP-verzekeraar hebben een geschil over de schade die een losgekoppelde aanhangwagen veroorzaakt heeft aan een geparkeerde auto. De centrale vraag is of de aanhangwagen “veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen”. 

De twee verzekeraars leggen de kwestie voor aan de Geschillencommissie Schadeverzekeraars.

Tijdens het opruimen van zijn garage laadt een man afval op zijn aanhangwagen om dit later naar de gemeentelijke stortplaats te brengen. De aanhangwagen heeft hij losgekoppeld en geparkeerd met een wiel op de weg en een wiel op het trottoir. Nadat de aanhanger twee uur later geladen is, verplaatst hij hem handmatig om hem weer aan zijn auto te koppelen. Bij dit manoeuvreren komt de aanhangwagen echter in aanraking met een geparkeerde auto, die hierdoor beschadigd wordt. 

De vraag is nu of deze schade gedekt is op de WAM-verzekering (van de wagen waaraan de aanhangwagen gekoppeld was) of op de avp-verzekering.

Wiel op trottoir

De verzekerde meldt de schade bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar (verzekeraar A). Deze neemt vervolgens contact op met verzekeraar B, die het WAM-risico van de auto draagt waarachter de aanhanger oorspronkelijk gekoppeld was. In zijn ‘memorie van eis’ stelt de avp-verzekeraar dat in eerste instantie in goed overleg met verzekeraar B werd besloten “de schade hangende het geschil voor gezamenlijke rekening te nemen”. “Omdat partijen er met elkaar over blijven geschillen ten laste van welke verzekering de schade uiteindelijk dient te komen, werd overeengekomen uw commissie in deze om uitspraak te verzoeken.”

De avp-verzekeraar stelt dat op het moment dat de verzekerde de aanhanger met de hand verplaatste deze nog “niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen”. “De aanhanger bevond zich met één wiel op het trottoir en met één wiel op de weg.” De avp-verzekeraar verwijst hierbij naar een eerdere, soortgelijke kwestie, waarover de commissie uitspraak heeft gedaan (uitspraaknr. 51). “Ook hier kon de veilige doorgang van het verkeer immers worden belemmerd, zodat de aanhangwagen nog als een deel van het motorrijtuig in de zin van artikel 1 van de WAM diende te worden beschouwd. Het is daarom dat wij van mening zijn dat Verzekeraar B als enige voor de gehele schade dient op te komen.”

Veilige doorgang

In zijn ‘memorie van antwoord’ stelt de WAM-verzekeraar dat de aanhanger “geen enkele hinder of gevaar voor het overige verkeer opleverde en dus veilig buiten het verkeer tot stilstand was gekomen”. Volgens de WAM-verzekeraar stelt de avp-verzekeraar dat dit wél zo is, omdat de aanhanger met één wiel op de weg stond. De verwijzing naar een andere uitspraak van de commissie trekt de WAM-verzekeraar sterk in twijfel. “Op geen enkele wijze is in te zien waarom een aanhanger met één wiel op de stoep per definitie inbreuk zou maken op een veilige doorgang en het verkeer zou belemmeren en tot analogie van uitspraaknr. 51 leidt.”

De WAM-verzekeraar voert hierbij nog aan dat bij de eerdere uitspraak de situatie ter plekke geheel anders was (onder meer een parkeerverbod) en dat de geparkeerde aanhanger toen wel de veilige doorgang kon belemmeren. In deze zaak leverde de aanhanger geen enkel gevaar op voor een veilige doorgang van het verkeer, concludeert de WAM-verzekeraar.

Geen onderdeel voertuig

De commissie stelt onder meer op basis van de situatieschets dat er ter plekke geen parkeerverbod van kracht was en de losgekoppelde aanhangwagen zodanig geplaatst was, dat deze geen direct gevaar opleverde voor het verkeer. “Het handmatig verplaatsen van de aanhangwagen, nadat ongeveer een periode van twee uur was verstreken, geschiedde dan ook niet om aan een mogelijke onveilige situatie een einde te maken, maar vond louter plaats om deze inmiddels met af te voeren spullen geladen aanhangwagen, wederom aan de auto te gaan vastkoppelen, om op deze wijze de lading naar de gemeentelijke stortplaats te kunnen afvoeren.”

Op grond hiervan concludeert de commissie dat de aanhangwagen na het ontkoppelen veilig buiten het verkeer tot stilstand werd gebracht: op het moment dat de schade werd toegebracht vormde deze geen onderdeel meer van het motorvoertuig, zoals in artikel 1 van de WAM omschreven. De commissie concludeert dan ook dat niet de WAM-verzekering van de eigenaar van de aanhangwagen dekking biedt, maar diens avp-verzekering. De in het geding zijnde aansprakelijkheid valt uitsluitend onder dekking van de avp-verzekeraar, zo luidt het eindoordeel.

Bron: Geschillencommissie Schadeverzekeraars, uitspraaknr. 108.

🚙  | © Webmasters 2013-2021  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙